விசுவாச வாழ்க்கை (பாகம் 09) - விசுவாசத்தின் வியக்கத்தக்க வல்லமை

5 Views
Published on 13 Mar 2019 / In Sermons & Messages

This is a LIVE recording of AFT Church Service, from our Chennai campus in India.
This is Volume no.09 of the series: விசுவாச வாழ்க்கை
Message Date: 09 SEP 18
Speaker Name: Pastor Sam P. Chelladurai
Language: Tamil
Message Title: விசுவாசத்தின் வியக்கத்தக்க வல்லமை
To read the transcript of the message: coming soon!
To watch all the messages of this teaching series, go to https://www.youtube.com/playli....st?list=PLM_It4_YsX9

Show more
0 Comments sort Sort By